Základní informace o fyzické ostraze

Výkon strážní služby se řídí našimi interními předpisy zejména ustanoveními „Vzorové směrnice pro výkon služby fyzické ostrahy„ kde jsou obsaženy základní povinnosti, pravidla a postupy činností při výkonu služby. Směrnice respektuje zákony a příslušné právní normy platné v České republice.

Při ostraze je činnost bezpečnostních zaměstnanců zaměřena zejména na plnění následujících úkolů:

 • zabezpečení ostrahy objektu jak vnější, tak i vnitřní,
 • zabezpečení ostrahy lokací
 • zajištění ochrany veřejného pořádku ve střežených objektech a kontrolu vstupu osob do objektu a jejich evidence, zejména regulace návštěv ve střežených prostorách,
 • kontrolu vjezdu a výjezdu vozidel a jejich evidenci, oprávněnosti vstupu do prostorů chráněných EZS, kamerovým systémem a kvalifikovaný zásah v případě signálu narušení,
 • zabezpečení režimu výdeje klíčů, přejímka zásilek v pracovní a mimopracovní době,
 • dodržování protipožárních opatření a zajištění ohlašovny požáru a v případě vzniku mimořádných událostí napomáhají jejich bezpečnému a včasnému zvládnutí – k těmto činnostem jsou naši zaměstnanci ostrahy vyškoleni,
 • v případě závažné havárie na technických či technologických částech budovy, která hrozí škodou, jsou povinní použít všech dostupných a možných prostředků v souladu se zákonem a pokyny společnosti klienta k odvrácení těchto hrozících škod,
 • periodické hlídkování zaměřené na vizuální kontrolu neporušenosti perimetru objektu a výskyt závadových osob v jeho těsné blízkosti a ochranu zaměstnanců před nežádoucími osobami,
 • kontrolu neporušenosti inženýrských sítí a kontrolu a případnou obsluhu technologických celků (výtah, topení, vzduchotechnika a jiné),
 • obsluhu elektronických zabezpečovacích systémů,
 • zásah v mimořádných případech k ochraně zdraví a majetku zákazníka,
 • včasné a kvalifikované zajištění místa případného trestného činu do příchodu Policie ČR a další úkoly dle dohody s klientem.

Výkon služby našich zaměstnanců je v souladu se standardními postupy naší společnosti prakticky nepřetržitě kontrolován (podrobně kapitola „kontrolní a inspekční činnost“) a naši odpovědní zaměstnanci (vedoucí provozního oddělení) jsou v úzkém kontaktu s odpovědnými zaměstnanci našich klientů. Naši klienti jsou denně informováni standardní formou o průběhu výkonu služby a úrovní plnění úkolů bezpečnostními zaměstnanci ostrahy .

Při zabezpečení ostrahy exteriérů,závodů či jiných druhů objektů je možné na základě požadavků doplnit fyzickou ostrahu elektronickými zabezpečovacími systémy, jejichž montáž zabezpečí některá z našich renomovaných dodavatelských organizací.

Výběr a příprava bezpečnostního personálu

Souběžně se s rozvíjením společnosti věnuje naše společnost trvalou pozornost personální oblasti. Svým klientům garantuje spolehlivost, odbornou a zdravotní způsobilost všech svých bezpečnostních zaměstnanců – doloženou potřebným osvědčením např. výpisem z rejstříku trestů, dokladem o lékařské prohlídce či psychologickým posudkem. Uchazeči o zaměstnání – strážní jsou přijímání pro zakázky dlouhodobého charakteru pouze do trvalého pracovního poměru. Při výběru do pracovního poměru k naší společnosti je kladen důraz na dobrý zdravotní stav, fyzickou a psychickou způsobilost a v první řadě na občanskou a trestní bezúhonnost.

Při přijetí do pracovního poměru , společnost zabezpečuje pro všechny bezpečnostní zaměstnance odborné kvalifikační školení, mimo jiné i z oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, použití zbraně a donucovacích prostředků a povinnosti dodržování mlčenlivosti o zaměstnavateli a jeho zákaznicích. Dále na uvedené školení navazuje zdokonalovací výcvik. Nedílnou součástí je i ověření znalostí formou teoretického a praktického přezkoušení. O veškerém školení a jeho výsledcích jsou vedeny záznamy u každého zaměstnance. V souvislosti se zahájením výkonu služby ostrahy na konkrétním objektu absolvují praktickou přípravu, kdy se seznamují s objektem a učí se aplikovat své získané vědomosti a návyky na konkrétní situaci ve stanoveném objektu. Zvláštní pozornost je věnována zvládnutí činností při vzniku mimořádných situacích – např. požáry, úrazy, hrozba bombovým útokem atd.

Kontrolní a inspekční činnost

Jednou z nejdůležitějších činností zajišťující kvalitu a řádný výkon služby je kontrolní činnost. Kontrolní činnost je u společnosti realizována v několika částích. Základní kontrolní činnost spočívá v pravidelných kontrolách prováděných ze strany velitele směny či objektu. Je prováděna nepřetržitě každý den, v průběhu celé směny, jak v denních i nočních hodinách.

Kontrolní činnost na  je zaměřena zejména na:

 • včasný nástup do služby a obsazenost všech stanovišť dle uzavřené smlouvy,
 • ústroj a vybavenost zaměstnanců ostrahy,
 • kontrolu všech činností prováděných zaměstnanci ostrahy dle platných  instrukcí,
 • kontrolu dodržování všech vnitřních předpisů společnosti, zejména všeobecných instrukcí pro výkon fyzické ostrahy objektu, jako např. na dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických a jiných návykových látek apod.,
 • kontrolu zaměstnanců ostrahy na dodržování všech vnitřních předpisů a nařízení klienta.

Materiální zabezpečení a vybavení:

 • VÝSTROJkaždý bezpečnostní zaměstnanec je vybaven náležitým standardním stejnokrojem. Dále je vybaven identifikačním průkazem společnosti. Doplňování výstroje a jeho obměna probíhá v závislosti na aktuálním ročním období, včetně vybavení doplňky pro obchůzkovou činnost při nepříznivém počasí.
 • VÝZBROJ každý je vybaven slzotvornými prostředky nebo elektrickými paralyzéry, distanční tyčí, případně pouty. Výzbroj je vždy konkretizována dle požadavků klienta. O jejich použití jsou naši bezpečnostní zaměstnanci řádně poučeni a proškoleni v souladu se zákonem (§ 13 a § 14 nutná obrana a krajní nouze – dle trestního zákona).
 • SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY – vybavení spojovacími prostředky je vždy v souladu s požadavky klienta a ČSN upravující provoz radiotechnických zařízení na území České republiky, např. radiostanicemi zn. MOTOROLA nebo mobilními telefony.